Najdete nás na FACEBOOKU
 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY FOTOSLUŽBY
OBCHODNÍ PODMÍNKY FOTOSLUŽBY

 

Foto Morava, s.r.o.

se sídlem: Máchová 1147/1, Kopřivnice 742 21

identifikační číslo: 61947954

DIČ: CZ61947954

zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě,oddíl C, vložka 13042.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro poskytování fotoslužeb, tedy zhotovení věci na zakázku prostřednictvím jednak internetového rozhraní www.mojefoto-online.cz, dále také při objednání zhotovení věci prostřednictvím partnerských fotosběren, či v místě sídla zhotovitele firmy Foto Morava, s.r.o.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1     Obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytování fotoslužeb, mezi obchodní společnosti Foto Morava, s.r.o., se sídlem Máchová 1147, Kopřivnice 742 21, identifikační číslo: 61947954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl C, vložka 13042 (dále jen „Zhotovitel“), a právnickou nebo fyzickou osobou, které Zhotovitel poskytuje dále specifikované fotoslužby (dále jen Zákazník).

1.2.    Fotoslužbami se rozumí služby a výrobky poskytované společností Foto Morava, s.r.o. koncovým zákazníkům zhotovené z dat resp. s využitím dat poskytnutých Zákazníky, fotoslužby zhotevené z negativu, z fotografií a jiné deklarované v nabídce Zhotovitele, např. né však výlučně zpracování fotografií, vyvolání negativního filmu, přenos fotografií na dárkové předměty aj. 

1.3.    Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že Zákazník je seznámen s těmito obchodními podmínkami a dalšími níže popsanými listinami.

1.4.    Při objednávání fotoslužby si Zákazník volí způsob dodání a to buď přímo Zhotovitelem (provozovna Zhotovitele), prostřednictvím partnerské fotosběrny (nemusí se jednat o plátce DPH) nebo prostřednictvím smluvního dopravce.

1.5.    Je-li na straně záklazníka spotřebitel, řídí se vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami občanským zákoníkem, vše v platném a účinném znění.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2.1     K uzavření smlouvy o dílo může dojít:

(a) prostřednictvím internetového rozhraní Zhotovitele na adrese www.mojefoto-online.cz, kterou bude objednána fotozakázka na internetu;

(b) prostřednictvím Fotokiosku, kterým bude objednána fotozakázka internetem nebo uložením fotozakázky na paměťové médium (CD, SD aj) a vložením do zákaznického fotosáčku na provozovně Zhotovitele nebo na partnerských fotosběrnách;

(c) na provozovně Zhotovitele, na všech partnerských fotosběrnách prostřednictvím zákaznického fotosáčku;

2.2.    Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje Zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, tyto informace jsou dostupné na provozovně či partnerských fotosběrnách nebo na www.fotomorava.cz/Cenik-fotoproduktu-a4_0.htm

2.3.    Uzavřením smlouvy dle bodu 2.1. přistupuje Zákazník na tyto obchodní podmínky a uzavírá se Zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka Zákazníka je, podle § 1740 a násl. občanského zákoníku, považována za přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky obdrží navíc Zákazník potvrzení objednávky na svoji e-mailovou adresu.

2.4.    V případě, že si Zákazník zvolí možnost vyzvednutí fotozakázky na partnerské fotosběrně, souhlasí se skutečností, že daňový doklad obdrží od této externí sběrny. Zákazník si je vědom skutečnosti, že zvolená externí sběrna nemusí být plátcem DPH.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVOZOVNĚ ČI PARTNERSKÉ FOTOSBĚRNĚ 

3.1.    Uzavírá-li Zákazník smlouvu o dílo na provozovně či partnerské fotosběrně, řídí se při zadávání objednávky těmito obchodními podmínkami, pokyny obsluhy, také aktuální nabídkou Zhotovitele platnou pro daný den. 

3.2.    Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s obchodními podmínkami a aktuální nabídkou fotoslužeb Zhotovitele v daný den, případně je neurčitá, či neúplná.

3.3.    V případě uzavření smlouvy o dílo v konkrétní partnerské fotosběrně, či provozovně Zhotovitele formou fotosáčku, je dodacím i platebním místem tato fotosběrna.

3.4.    Pokud Zákazník vhodí do fotosáčku jiný předmět než ten, který je pro zhotovení konkrétní fotozakázky specifikován, nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za jeho případné poškození nebo ztrátu.

 

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

4.1.    Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím webového rozhraní www.mojefoto-online.cz , bude mít zákazník možnost volby dodání díla na partnerskou fotosběrnu, provozovnu Zhotovitele či dodání prostřednictvím smluvního dopravce.

4.2.    Při zadávání objednávky podle předchozího bodu je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, dle pokynů v aplikaci, pokud Zákazník tento postup nedodrží, nedojde k uzavření smlouvy o dílo. Budou-li Zákazníkem zadány chybné registrační či kontaktní údaje při registraci, neručí Zhotovitel za úspěšné dohledání fotozakázky.

4.3.    Zvolené místo výdeje vydá Zákazníkovi zhotovenou fotozakázku pouze po zaplacení dohodnuté ceny.

4.4.    Objednávka fotozakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.

4.5.    Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit, je-li objednávka odeslána a Zhotovitelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovenou fotozakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.

4.6.    Odstoupení Zákazníka od smlouvy do 14 dnů od převzetí díla v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (internet) není možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku, která vylučuje takové odstoupení od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET A REGISTRACE

5.1.    Před uzavřením smlouvy o dílo, je Zákazník povinnen provést registraci svého účtu.

5.2.    Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání fotoslužby (dále jen „uživatelský účet“). 

5.3.    Při registraci na webové stránce a při objednávání fotoslužby je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání fotoslužby jsou Zhotovitelem považovány za správné.

5.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

5.5.    Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.6.    Zhotovitel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek).

5.7.     Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zhotovitele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.8.     Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje Zákazníka, jejichž správcem je Zhotovitel. Zákazník obdržel při registraci od Zhotovitele informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách Zhotovitele zde.

 

6. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

6.1.    Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotoslužby, která je specifikována v objednávce, smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce Zhotovitelem.

6.2.    Určení předmětu díla musí být jednoznačné a musí odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných obchodních podmínek, nebo akceptování Zákazníkem, ale s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1.    Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit objednanou fotozakázku a dodat v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

7.2.    Zhotovitel je oprávněn nepříjmout objednávku, pokud neobsahuje správné, či úplné údaje o Zákazníkovi nebo je tato vadná (zcela nebo částečně). Zhotovitel je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zadanou prostřednictvím webového rozhraní, pokud tato objednávka obsahuje poškozené soubory dat nebo v případě, kdy Zákazník nedodrží správný postup zadávání fotozakázky dle pokynů uvedených v objednávkovém formuláři.

7.3.    Zhotovitel nemá odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

7.4.    Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

7.5.    Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, zobrazené násilí aj.

7.6.    Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality fotozakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a optimalizovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

7.7.    Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení fotozakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení fotozakázky odpovídá tak, jakoby fotozakázku prováděl zcela sám.

7.8.    Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

8.1.    Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito obchodními podmínkami nejsou tyto podmínky pro Zhotovitele závazné.

8.2.    Za fotozakázku zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky Zhotovitelem. Cena fotozakázky se skládá z ceny produktu, manipulačního poplatku, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platného ceníku. Do doby úplného zaplacení ceny fotozakázky zůstávají objednané fotoslužby ve vlastnictví Zhotovitele nebo jeho partnerské fotosběrny.

8.3.    Zákazník bere na vědomí, že v případě objednání více produktů z různých produktových skupin v jedné objednávce, bude objednávka automaticky rozdělena dle zpracování po produktových skupinách a doba zpracování a doručení kompletní zakázky bude shodná s nejdelší deklarovanou dobou zpracování u jedné z vybradných produktových skupiny.

8.4.    Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů) poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

8.5.    Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

 

9. ZÁRUKY A KVALITA

9.1.    Zhotovitel dodá nepoškozeou fotozakázku v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.

9.2.    Vlastnictví a nebezpečí škody na fotozakázce přechází na Zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny. Zákazník je oprávněn otevřít fotosáček se zhotovenou fotozakázkou až po úhradě ceny fotozakázky. Bude-li tato povinnost porušená, pak Zhotovitel neodpovídá za škody na zakázce, jen v případě, kdy Zákazník prokáže, že takovou škodu sám nezpůsobil.

9.3.    Zhotovitel zodpovídá za vady fotozakázky, co do provedení či balení fotozakázky. Zhotovitel nezodpovídá za vady provedené fotozakázky, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná data, formát kinofilmu, CD apod.) dodaný Zákazníkem.

9.4.    V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo filmového materiálu ručí Zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu.

9.5.    V případě, že fotozakázka vykazuje vady, je Zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat novou bezvadnou fotozakázku. V případě poštovní zásilky, kdy tato vykazuje viditelné poškození, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. 

9.6.    Záruční doba začíná běžet dnem převzetí fotozakázky. Objednává-li Zákazník fotoslužby jako spotřebitel, tj. bez uvedení IČO a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.  

 

10. REKLAMACE

10.1.   Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy.

10.2.   Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

10.3.   V případě nespokojenosti s kvalitou zhotovení fotozakázky zašle Zákazník kompletní fotozakázku k posouzení Zhotoviteli a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu a zakázku odešle.

10.4.   Zákazník je povinnen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady na fotozakázce, doporučujeme nejpozději do jednoho měsíce od převzetí fotozakázky. 

10.5.   Každá reklamace musí obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. V případě objednávky zaslané na paměťovém médiu, musí Zákazník rovněž zaslat původní objednávková data zpět na původním paměťovém médiu, případně původní kinofilm.

10.6.   V případě záměny fotozakázky je nutné vrátit kompletní reklamovanou fotozakázku zpět a sdělit podrobně motivy chybějící fotozakázky nebo podrobnosti k paměťovému médiu či filmu. Nepodaří-li se reklamaci vyřídit dohledáním a zasláním správné fotozakázky, poskytne Zhotovitel Zákazníkovi finanční náhradu v maximální hodnotě ztraceného materiálu, nebo Zhotovitel Zákazníkovi vydá jako náhradu nový materiál stejného druhu a kvality, případně i poštovné, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.

10.7.   V případě reklamace ceny fotozakázky, je nutné nás kontaktovat na emailové adrese digital@fotomorava.cz, nebo osobně přes provozovnu partnerské fotosběrny, kde byla fotozakázka vyzvednuta.

10.8.   Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, je Zákazník povinen vizuálně zkontrolovat její stav. V případě je-li na zakázce zjevná vada (př. viditelné poškození obalu), Zákazník buď tuto poškozenou zásilku odmítne nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u fotozakázky. Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci nejpozději do dvou dnů po převzetí zásilky osobně na kterékoliv pobočce dané přepravní společnosti či kurýra, který tuto zásilku přepravoval.

 10.9.   Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Zákazník v provozovně partnerské fotosběrny, kde byla fotozakázka vyzvednuta. K reklamaci je třeba předat kompletní fotozakázku dle bodu 10.6.

10.10.  Zaměstnanec provozovny zkontroluje kompletnost fotozakázky a sepíše se Zákazníkem reklamační lístek. Reklamační lístek musí obsahovat číslo fotozakázky dle účtenky, cenu uhrazené fotozakázky, jméno a kontakt na Zákazníka (telefon, e-mail) a jasný popis důvodu reklamace. Reklamační lístek je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Reklamační lístek naleznete v příloze.

 

11. VLASTNOSTI FOTOZAKÁZKY, KTERÉ NEMOHOU BÝT PŘEDMĚTEM REKLAMACE

11.1.   Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části fotozakázky, v případě, že Zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků - vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé druhy papíru, různé fotografické a tiskové techniky) nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.

11.2.   Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Zákazníkem, nemůže být předmětem reklamace.

11.3.   Digitální fotografie, či fotokalendáře zpracované dle pokynů uvedených v objednávce, kterou Zákazník realizoval prostřednictvím webového rozraní www.mojefoto-online.cz , případně na partnerské fotosběrně, jako objednávka fotografií z dat. Nelze reklamovat fotografie, kde je uvedená bílá v okrajích a tyto fotografie, neodpovídá-li poměr stran pořizovaného snímku rozměru výsledné fotografie, mají bílou v okrajích. Dále nelze reklamovat ani digitální fotografie v případě, že zákazník zadá zpracování fotografií s ořezem a tyto fotografie, neodpovídá-li poměr stran pořizovaného snímku rozměru výsledné fotografie, mohou být oříznuté. Zákazník má možnost v internetové fotosběrně náhledu výsledné fotografie či fotokalendáře a tak si zvolit požadovaný rozměr s ořezem či bílou v okrajích, nebo nastavit vlastní fotografii do rámečku listu kalendáře v náhledu dle vlastních preferencí. Více informací naleznete pod tímto odkazem. Upozorňujeme zákazníky, aby při zadání objednávky věnovali pozornost při nastavení parametrů fotografií či dalších fotoproduktů.

 

12. DODACÍ PODMÍNKY A OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ

12.1.   Zákazník se zavazuje vyzvednout si objednanou fotozakázku v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení fotozakázky prostřednictvím e-mailu, byla-li tato objednána na internetu. Nebude-li zakázka vyzvednuta do jednoho měsíce, bude uložená v sídle Zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho fotozakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Za takto uloženou zakázku bude Zhotovitel účtovat Zákazníkovi poplatek ve výši 3Kč za každý kalendářní den. Po uplynutí šesti měsíců bude fotozakázka skartována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny fotozakázky.

12.2.   Fotozakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě, která je uvedená v ceniku platném v den uzavření smlouvy.

12.3.   Zákazník je povinen se při vyzvednutí vyhotovené fotozakázky řídit těmito obchodními podmínkami.

12.4.   Ceny služeb za doručení na partnerskou fotosběrnu, nebo prostřednictvím smluvního přepravního partnera jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti www.fotomorava.cz/Cenik-sluzeb-za-doruceni-a5_0.htm

12.4.   Ke každé zakázce je účtován manipulační poplatek ve výši 39,-. Tvoří-li jedna objednávka více fotoproduktů, je tento poplatek účtován pouze jednou.

 

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1.   V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Zhotovitel Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je, s ohledem na služby v oblasti fotozakázek, Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Zhotovitele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.   Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.

14.2.   Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách www.fotomorava.cz.

14.3.   V případě, že se některá ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.

 

15. PŘÍLOHY

15.1       Reklamační listek

 

V Kopřivnici, dne 1. 10. 2018

Foto Morava, s.r.o.

 

 

REKLAMAČNÍ LISTEK ke stažení

 

Kde nás najdete

Máchová 1147/1

Kopřivnice, 742 21

Czech Republic

Kontakt
(po-pá, 8:00-18:00 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz